Firma - Voľný čas a cestovný ruch - Slovensko

Upresniť výber:
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

Múzeum Andreja Kmeťa

Turčianske múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo r. 1964. Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Zbernou oblasťou múzea je Turiec. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov I. Zbiňovského a časť herbára a zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa pracovníci múzea zameriavajú na výskum úlohy mesta Martin ako národného kultúrneho centra Slovákov, jeho historické súvislosti a náväznosti, na regionálne historicko-etnografické aktivity v minulosti vo väzbách na nadregionálne vzťahy spojené s osobnosťou Andreja Kmeťa a osobnosti slovenského národného života. Botanický a zoologický výskum sa uskutočňuje so zameraním na celé severozápadné Slovensko. Expozícia Príroda Turca bola otvorená r. 1979. Nachádza sa na prízemí budovy a člení sa na časť venovanú neživej prírode a časť venovanú živej prírode. Živá príroda je rozdelená z ekologického hľadiska podľa biotopových formácií. Stála výstava Z historických fondov múzea obsahuje výber z najhodnotnejších zbierok z oblasti histórie a etnografie Turca, ktoré múzeum získalo do zbierok počas svojej tridsaťročnej histórie. Múzeum poskytuje lektorské služby, premietanie videofilmov s prírodovednou a spoločenskovednou tématikou z regiónu Turca, kozultačno-poradenskú službu z oblasti liečivých rastlín, húb a škodcov v domácnosti. Predaj suvenírov a publikácií vydaných múzeom. Vysunuté expozície Turčianskeho múzea A. Kmeťa: Expozícia miestnych dejín Blatnica, Pamätná izba Kláštora pod Znievom, Pamätna izba Jána Jesenia Turčianske Jaseno, Pamätná izba Jonáša Záborského v Záborí, Expozícia dejiny Sklabine a Turca, Sklabiňa

  • Múzeá, umelecké galérie
  • Múzeá, národné a súkromné
Naspäť hore