Firma - Žilinský kraj

Upresniť výber:
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

Výrobný závod Trstená Najväčšou prevádzkou v Trstenej je výroba riadiacich dosiek, ktorá je zameraná na produkciu rôznych elektronických riadiacich dosiek pre priemyselné a kuchynské spotrebiče pre európskych zákazníkov, a to hlavne pre Vorwerk a Hilti.Výroba zdrojov, ktorej pracovný proces je najviac príbuzný výrobe riadiacich dosiek, produkuje zdroje napätia pre rôzne priemyselné a kancelárske stroje a čiastočne aj audio-video výrobky. Patria sem aj nabíjačky, určené najmä pre ručné náradie. Hlavnými zákazníkmi sú Hilti a Metz.Výroba reproduktorov patri k tým mladším. Tu sa vyrábajú reproduktory pre autá, najmä pre japonských výrobcov ako sú Toyota a Suzuki, avšak zatiaľ v menších počtoch sa už začali dodávať aj pre európskych výrobcov áut, ako sú napríklad Audi a Jaguar.Najmenšou prevádzkou v Trstenej je výroba vypínačov a senzorov do áut, ktorá v súčasnosti dodáva výrobky len pre jedného zákazníka pre Toyotu, ale v blízkej budúcnosti by sa mali dodávať aj európskym výrobcom áut. Výrobný závod Stará Ľubovňa Jediná prevádzka v Starej Ľubovni je zameraná na výrobu súčiastok vysokofrekvenčnej elektroniky. Najvýznamnejšia je tu výroba televíznych tunerov pre televízory Panasonic, Toshiba, Sony, no postupne sa už rozvíja aj výroba digitálnych tunerov (prijímačov) pre autá a modulov pre bezdrôtovú komunikáciu.

  • Komponenty a príslušenstvo audiovizuálnych zariadení (AV)
  • Rozhlasové tunery
  • Televízne tunery...

Múzeum Andreja Kmeťa

Turčianske múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo r. 1964. Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Zbernou oblasťou múzea je Turiec. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov I. Zbiňovského a časť herbára a zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa pracovníci múzea zameriavajú na výskum úlohy mesta Martin ako národného kultúrneho centra Slovákov, jeho historické súvislosti a náväznosti, na regionálne historicko-etnografické aktivity v minulosti vo väzbách na nadregionálne vzťahy spojené s osobnosťou Andreja Kmeťa a osobnosti slovenského národného života. Botanický a zoologický výskum sa uskutočňuje so zameraním na celé severozápadné Slovensko. Expozícia Príroda Turca bola otvorená r. 1979. Nachádza sa na prízemí budovy a člení sa na časť venovanú neživej prírode a časť venovanú živej prírode. Živá príroda je rozdelená z ekologického hľadiska podľa biotopových formácií. Stála výstava Z historických fondov múzea obsahuje výber z najhodnotnejších zbierok z oblasti histórie a etnografie Turca, ktoré múzeum získalo do zbierok počas svojej tridsaťročnej histórie. Múzeum poskytuje lektorské služby, premietanie videofilmov s prírodovednou a spoločenskovednou tématikou z regiónu Turca, kozultačno-poradenskú službu z oblasti liečivých rastlín, húb a škodcov v domácnosti. Predaj suvenírov a publikácií vydaných múzeom. Vysunuté expozície Turčianskeho múzea A. Kmeťa: Expozícia miestnych dejín Blatnica, Pamätná izba Kláštora pod Znievom, Pamätna izba Jána Jesenia Turčianske Jaseno, Pamätná izba Jonáša Záborského v Záborí, Expozícia dejiny Sklabine a Turca, Sklabiňa

  • Múzeá, umelecké galérie
  • Múzeá, národné a súkromné
Naspäť hore