Kontakt GEOSPEKTRUM s.r.o.

Mliekarenská 10
824 92 Bratislava

Slovensko

Základné dáta GEOSPEKTRUM s.r.o.

Získať túto informáciuZískať túto informáciu
Objekt Získať túto informáciu
Rok založenia
Činnosť
Základné imanie
ID No./ICO Získať túto informáciu
Co.Registration No/Registracné císlo Získať túto informáciu
DIČ Získať túto informáciu
Zamestnanci (na adrese) Získať túto informáciu
Zamestnanci (celkom) Získať túto informáciu
Kompass ID? SK030277

Činnosť GEOSPEKTRUM s.r.o.

Skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženia geologickej stavby územia a jej zákonitostí; vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu; vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd vrátane prírodných liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie využiteľnosti ich zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu; zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia na účely územného plánovania, dokumentácie, uskutočňovania stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území; zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov kvapalín a odpadkov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel; zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy), komplexné vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum

Lokalita  GEOSPEKTRUM s.r.o.

Ďalší adresy

Návštevná adresa Mliekarenská 10 824 92 Bratislava Slovensko
Sídlo firmy Mliekárenská 10 821 09 Bratislava Slovensko

Dôverujú nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details