Firma - Voľný čas, kultúra a zábava - Slovensko

Upresniť výber:
Späť
Hľadaný výraz : Slovensko
609 Firmy
Zoznámte sa s našimi poprednými klientmi

Múzeum Andreja Kmeťa

Turčianske múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo r. 1964. Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Zbernou oblasťou múzea je Turiec. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov I. Zbiňovského a časť herbára a zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa pracovníci múzea zameriavajú na výskum úlohy mesta Martin ako národného kultúrneho centra Slovákov, jeho historické súvislosti a náväznosti, na regionálne historicko-etnografické aktivity v minulosti vo väzbách na nadregionálne vzťahy spojené s osobnosťou Andreja Kmeťa a osobnosti slovenského národného života. Botanický a zoologický výskum sa uskutočňuje so zameraním na celé severozápadné Slovensko. Expozícia Príroda Turca bola otvorená r. 1979. Nachádza sa na prízemí budovy a člení sa na časť venovanú neživej prírode a časť venovanú živej prírode. Živá príroda je rozdelená z ekologického hľadiska podľa biotopových formácií. Stála výstava Z historických fondov múzea obsahuje výber z najhodnotnejších zbierok z oblasti histórie a etnografie Turca, ktoré múzeum získalo do zbierok počas svojej tridsaťročnej histórie. Múzeum poskytuje lektorské služby, premietanie videofilmov s prírodovednou a spoločenskovednou tématikou z regiónu Turca, kozultačno-poradenskú službu z oblasti liečivých rastlín, húb a škodcov v domácnosti. Predaj suvenírov a publikácií vydaných múzeom. Vysunuté expozície Turčianskeho múzea A. Kmeťa: Expozícia miestnych dejín Blatnica, Pamätná izba Kláštora pod Znievom, Pamätna izba Jána Jesenia Turčianske Jaseno, Pamätná izba Jonáša Záborského v Záborí, Expozícia dejiny Sklabine a Turca, Sklabiňa

  • Múzeá, umelecké galérie
  • Múzeá, národné a súkromné

Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 z iniciatívy Boršodsko-gemerskej skupiny Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti, za podpory mesta Rožňava a finančných darov Františky a Dionýza Andrássyovcov. Myšlienkovým tvorcom bol autor monografie gemerského baníctva, vtedajší riaditeľ baní na Železníku Gustáv Eisele. Účelová stavba budovy múzea bola postavená v roku 1905 podľa projektu Alexandra Mullera, riaditeľa rožňavských baní. Prvá expozícia s baníckou a hutníckou tematikou a početné mineralogické zbierky v nej boli prvýkrát sprístupnené až v roku 1912. V tomto roku vzniklo aj Mestské múzeum v Rožňave. Pri jeho zrode stáli rožňavskí mestskí vzdelanci na čele s predsedom Rožňavského besedného spolku Ladislavom Rézom a stredoškolskí profesori, z ktorých iniciatívne vynikol známy historik Dr. Rudolf Hazslinszky, ktorý sa stal jeho prvým riaditeľom. Mestské múzeum bolo v období medzi dvoma vojnami vďaka všestranne vzdelanému riaditeľovi Kolomanovi Tichymu mimoriadne aktívne. Bansko-hutnícke múzeum, z dôvodu zabratia účelovej budovy vojskom, žandárstvom, školstvom a knižnicou, nevyvíjalo žiadnu činnosť. Obe inštitúcie sa zlúčili v roku 1940. Prvá stála expozícia bola otvorená v roku 1943 a delila sa na dve časti: bansko-hutnícko-mineralogickú a všeobecne historickú. Aj keď bola táto expozícia otvorená len 12 mesiacov, riaditeľ Tichy zaviedol progresívne metódy práce: do múzejnej práce zapojil širší aktív dobrovoľníkov, svoje poznatky zverejňoval v odborných časopisoch, publikoval výsledky spracovania archiválií a muzeálií, pripravil sériu rozhlasových relácií. Osud múzea značne poznačili vojnové roky. Časť zbierkovího fondu bola odcudzená a až do roku 1956 slúžila budova múzea rôznym účelom mimo múzejníctva. Až po zásahoch Československého zväzu múzeí a politických a štátnych orgánov bolo objektu prinavrátené pôvodné poslanie a prvá povojnová expozícia, orientovaná na baníctvo a hutníctvo Gemera, bola otvorená v máji 1956. Najväčší materiálny a personálny rozmach zaznamenalo múzeum v rokoch 1974 – 1985. Pribudli ďalšie objekty, do múzea prichádzali školení odborníci, rástol počet zbierok a expozícií a pravidelne sa pripravovali krátkodobé výstavy. Tie sa plánovite od roku 1989 inštalujú v Expozícii výtvarného umenia. V roku 1981 bola otvorená expozícia Príroda Slovenského krasu a priľahlých oblastí, v roku 1982 bola iniciatívou pracovníkov múzea v pivničných priestoroch vytvorená expozícia Banské pracoviská. V máji 1995 bola po rekonštrukcii opäť otvorená Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, v roku 1990 sa v priestoroch Obrazárne Andrássyovcov vytvorili podmienky na stálu výstavu výtvarných diel. Posledná, šiesta stála expozícia múzea – Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár, vznikla v roku 1999 na základe potreby ochrany a prezentácie množstva vzácnych predmetov z fondov múzea.

  • Múzeá, umelecké galérie
  • Múzeá, národné a súkromné

Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria vznikla v roku 1960 a jej prvým sídlom bol Starý Smokovec. Po viacerých miestach pôsobenia sa definitívne usídlila v Poprade. V súčasnosti svoju činnosť prezentuje v komornej výstavnej sieni na Alžbetinej ulici, v bývalej parnej elektrárni na Hviezdoslavovej ulici a vo výstavnej sieni Vila Flóra v Starom Smokovci, ale aj v iných kultúrnych inštitúciách podtatranského regiónu. Svojou akvizičnou, vedeckovýskumnou a výstavnou činnosťou spracováva a verejnosti približuje tvorbu najmä výtvarných umelcov Spiša a širšieho východoslovenského regiónu, významné osobnosti slovenského výtvarného diania. Prezentáciou kľúčových diel slovenského výtvarného umenia, sprístupňovaním diel minulých období ako aj prác súčasných domácich a zahraničných umelcov sa systematicky usiluje zväčšovať celkovú informovanosť o tradičných i moderných tendenciách vo výtvarnom umení. V poslednom desaťročí TG upútala pozornosť kultúrnej verejnosti viacerými rozsiahlymi výstavnými projektami a podujatiami v Elektrárni TG, ktoré sa konali v súlade s najnovšími výtvarnými tendenciami vo svete. Unikátny priestor bývalej parnej elektrárne, dáva možnosť súčasným slovenským a zahraničným výtvarným umelcom, ale aj umelcom z oblasti Súčasného tanca, hudby a divadla predstaviť to najzaujímavejšie a najsúčasnejšie zo svojej tvorby. Medzi najnavštevovanejšie patria už tradičné Hry s umením, prezentujúce tvorbu profesionálnych výtvarníkov a študentov umeleckých škôl zo Slovenska a zahraničia.

  • Múzeá, umelecké galérie
  • Umelecké galérie
Naspäť hore